Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2018

honestlie
14:30
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viaawakened awakened
honestlie
14:19
Reposted frompffft pffft viaoversensitive oversensitive

March 31 2018

honestlie
14:55
4799 6507 500
Reposted fromsosna sosna viablackheartgirl blackheartgirl
honestlie
14:52
6605 839a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
honestlie
14:49
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
honestlie
13:40
honestlie
13:33
7762 e18a
honestlie
13:31
7352 364c
Reposted fromEtnigos Etnigos viachief chief
honestlie
13:30
6582 ce5e 500
Reposted frombiru biru viachief chief
honestlie
13:29
0927 5bd3
Reposted fromsavatage savatage viachief chief

March 20 2018

honestlie
21:37
honestlie
20:51
1916 511b 500

March 17 2018

honestlie
14:59
1329 cc63
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoversensitive oversensitive
honestlie
14:57
2598 8653
Reposted fromloveandsex loveandsex viayeees yeees
honestlie
14:54
5777 66ca
Reposted fromsavatage savatage viachief chief
honestlie
14:53
2916 1e4b
Reposted fromEtnigos Etnigos viachief chief

March 08 2018

honestlie
20:56
 
Reposted fromdreamadream dreamadream viaadaaa93 adaaa93
honestlie
20:56
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaadaaa93 adaaa93
honestlie
19:48
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"

March 07 2018

honestlie
21:15
Reposted fromFlau Flau viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl